+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Zaawansowane
rozwiązania

Regulamin szkolenia

REGULAMIN SZKOLEŃ
organizowanych przez 4 IT SECURITY sp. z o. o.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest  4 IT SECURITY sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 651323,NIP:8513201676, REGON: 366026504.
 2. Niniejszy Regulamin Szkolenia (dalej: regulamin) określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez 4 IT SECURITY sp. z o.o.
 3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia oraz do stosowania postanowień regulaminu.

 

§ 2 Szkolenia

 1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej http://4itsecurity.pl/szkolenia.
 2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
 3. W przypadku szkoleń otwartych, maksymalna liczba uczestników wynosi 12 osób.
 4. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
 5. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzane jest Certyfikatem ukończenia szkolenia, wydawanym w ostatnim dniu szkolenia.
 6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc. Decydująca jest kolejność zgłoszeń, a Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie jest już zamknięta.
 2. Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która prześle prawidłowo wypełnione zgłoszenie na wybrane szkolenie do Organizatora, korzystając z formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://4itsecurity.pl/szkolenia/zapisz-sie. Możliwe jest także pobranie formularza w formacie PDF i odesłanie skanu na adres e-mail:szkolenia@4itsecurity.pl.
 3. Złożenie formularza rejestracyjnego w sposób określony w ust. 2 jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, przy czym liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora.
 5. Po upływie terminu określonego w ust.4, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w sposób określony w ust.2.
 6. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator niezwłocznie prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową.

 

§ 4 Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej http://4itsecurity.pl/.
 2. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, poczęstunek, opiekę poszkoleniową.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdów ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.
 4. Podane ceny określone są w złotych polskich, są kwotami netto i nie zawierają należnego podatku VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa (o ile nie jest wskazane inaczej).
 5. Formą płatności obowiązującą u Organizatora jest przelewem, płatność kartą kredytową lub za pośrednictwem serwisu PayU.
 6. Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury pro forma.
 7. Po zakończonym szkoleniu Organizator wystawia i przekazuje uczestnikowi lub przesyła pocztą w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia fakturę VAT.
 8. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT

 

§ 5 Opieka poszkoleniowa

 1. Po ukończeniu szkolenia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje opieka poszkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył.
 2. Kontakt z trenerem jest możliwy drogą mailową. W tym celu Zamawiający wysyła wiadomość na adres:trener@4itsecurity.pl, przedstawiając zagadnienie związane z tematem szkolenia.
 3. Uczestnik ma możliwość skorzystania dwukrotnie z opieki szkoleniowej w terminie 30 dni od daty ukończenia szkolenia.

 

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Uczestnika

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@4itsecurity.pl. Organizator potwierdzi fakt otrzymania rezygnacji. Brak potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczny z nieskutecznym dokonaniem rezygnacji.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu nie później niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w całości.
 3. W razie rezygnacji ze szkolenia później niż 5 dni roboczych przed data rozpoczęcia, jednak nie później niż 3 dni robocze przed, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją szkolenia.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nieobecność na szkoleniu w całości lub części nie zwalnia od zapłaty całości wynagrodzenia na rzecz Organizatora. 
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 4 uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.
 6. W sytuacjach szczególnych, na wniosek uczestnika, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania wynagrodzenia od uczestnika wskazanego w ust. 4.
 7. Wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

 

§ 7 Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna, wymagana liczba uczestników. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, według wyboru uczestnika, Organizator, zwróci uiszczoną przez uczestnika kwotę w całości lub zaproponuje szkolenie w innym terminie.
 3. Uczestnik nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje uczestnika przynajmniej 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Uczestnik może w takim przypadku zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane identyfikujące uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania uczestnika w związku ze złożoną reklamacją), a także szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Organizator rozpozna reklamację niezwłocznie i najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania powiadomi uczestnika o rozstrzygnięciu.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator nie ustosunkuje się do żądań uczestnika, oznacza to, iż uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestnika jest Organizator.
 2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza gromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z organizacją szkoleń oraz w celu informowania o innych szkoleniach organizowanych przez Organizatora   w przyszłości.
 4. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych jak w załączniku.
 5. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online, podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 7. Dane uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

 

§ 10 Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia dostępne w 4 IT SECURITY Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, jednak nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia informacji o zmianie na stronie głównej Serwisu Internetowego Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY